Hướng dẫn đời sống
Lee
Quản lý văn phòng
Zamami Tetsuya
Hướng dẫn đời sống
Shiomi Shinji
Chủ nhiệm giáo viên
Matsumoto Takahiro
Phó chủ nhiệm giáo viên
Kondo Tomoko
Phòng nội vụ
Kainuma Motoko
Giáo viên
Araki Noriko
Giáo viên
Masada Keiko
Giáo viên
Kainuma Motoko