* Trong nước Nhật
Bản thân người học hoặc người đại diện nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký và chi phí tuyển sinh cho Ban thư ký của trường.
-Trong trường hợp nộp chi phí tuyển sinh bằng hình thức chuyển khoản, vui lòng gửi kèm hóa đơn chuyển tiền.
-Trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, đảm bảo hồ sơ được gửi đến 1 tuần trước khi hết hạn đăng ký . Vui lòng gửi qua hình thức đảm bảo.

≪Nơi nhận hồ sơ≫
〒:466-0062 Aichi-ken, Nagoya-shi, Shouwa-ku, Hazama-chou 3-6
Trường Nhật ngữ Quốc tế Nagoya
Điện thoại: (052) 735 – 6669
FAX : (052)735-6689
3-6 Hazama,Showa,Nagoya,Japan
NAGOYA INTERNATIONAL SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE

* Tại ngước ngoài
Nộp 1 bộ hộ sơ đăng ký cho Ban thư ký tuyển sinh sinh viên nước ngoài do nhà trường chỉ định.
Tuy nhiên, trong trường hợp nhà trường chưa thành lập được văn phòng đại diện tại nước ngoài, vui lòng gửi trực tiếp cho Ban thư ký của trường 1 tuần trước khi hết hạn đăng ký.