* Những người đã hoàn thành chương trình học từ 12 năm trở lên theo hệ thống đào tạo thông thường ở nước ngoài ,và trong nước Nhật,
những người có học lực tương đương. Tuy nhiên, theo nguyên tắc: học sinh cấp 3 dưới 21 tuổi, cử nhân đại học dưới 26 tuổi.