* 1. Hệ học lên Đại Học						
       Người có nguyện vọng nhập học: Hoàn tất thủ tục nhập học trước 2, 3 tháng.						
	Tên khóa học: Học lên Đại Học hệ 2 năm ( Buổi sáng)					
	Thời gian học:   2 năm					
	Số học sinh: 40 học sinh					
	Số lớp: 2 lớp					
	Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng 11					
	Hệ 2 năm học lên Đại Học nhập học tháng 4 và tốt nghiệp tháng 3					
											
	Tên khóa học: Học lên Đại Học hệ 1,5 năm ( Buổi chiều)					
	Thời gian học:   2 năm					
	Số học sinh: 40 học sinh					
	Số lớp: 2 lớp					
	Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng 5					
	Hệ 1,5 năm học lên Đại Học nhập học tháng10 và tốt nghiệp tháng 3
			
*2. Học tiếng nhật trong thời gian ngắn						
Người có nguyện vọng hoàn tất thủ tục trước 1 tháng nhập học.						
(visa 90 ngày cư trú ngắn hạn)						
	Thời gian học 6 tháng					
	Số lượng học sinh: Số lượng ít					
	Hạn nộp hồ sơ: 2 tháng trước khi nhập học.					
	Khai giảng vào các tháng 1, 7 , 10, 1