* 1. Khóa học lên đại học						
    Người có nguyện vọng nhập học :Hoàn tất thủ tục nhập học trước 2,3 tháng.						
	Tên khóa học :khóa học lên đại học hệ 2 năm					
	Thời gian học : 2 năm					
	Số học sinh : 65 học sinh					
	Số lớp : 4 lớp					
	Hạn nộp hồ sơ : cuối tháng 10					
	Thời gian nhập học : tháng 4 của năm tiếp theo					
											
	Tên khóa học :khóa học lên đại học hệ 1 năm 9 tháng					
	Thời gian học : 1 năm 9 tháng 					
	Số học sinh : 18 học sinh					
	Số lớp : 1 lớp					
	Hạn nộp hồ sơ : cuối tháng 2					
	Thời gian nhập học : tháng 7
			
* 2. Khóa học tiếng Nhật ngắn hạn					
Người có nguyện vọng nhập học vui lòng liên hệ 						
※Sử dụng visa ngắn hạn 90 ngày						
	Thời gian học : khoảng 1 tháng					
	Số học sinh : số lượng ít					
	Hạn nộp hồ sơ : Trước khi nhập học 1 tháng					
	Thời gian nhập học : không quy định