* Hệ 1 năm học lên Đại Học (Nhập học tháng 4)
* Hệ 1,5 năm học lên Đại Học (Nhập học tháng10)
* Hệ 2 năm học lên Đại Học (Nhập học tháng 4)

◎ Môn học bắt buộc Tiếng Nhật tổng hợp, đọc hiểu, nghe, viết luận, hội thoại.
◎ Phân chia lớp học: 1 lớp có từ 10 -20 học sinh, dựa vào thành tích và ngôn ngữ mẹ đẻ.